Thanh tra ra sai phạm tách sổ hàng trăm lô đất thủy sản ở Kiên Giang

Chia sẻ tin này:

Thanh tra tỉnh Kiên Giang vừa công bố Kết luận số 05/KL-TTr về sự thực hiện các chuẩn mực của pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện Hòn Đất. Kết luận Thanh tra đã chỉ tung vô số sai phạm liên quan đất đai tại địa phương này.

Cụ thể, Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quy hoạch, có có kế hoạch sử dụng đất GĐ 2020- 2023 kết quả còn một vài chỉ tiêu như giảm đất nông nghiệp, tăng đất phi nông nghiệp chưa đạt theo kế hoạch được phê duyệt.

UBND các xã, thị trấn không lập báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm gửi đến UBND huyện, là chưa đúng chuẩn mực.

UBND xã Lình Huỳnh, thị trấn Hòn Đất quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa chặt chẽ, chưa phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc sử dụng đất sai mục đích, để 03 trường hợp tách thửa 03 khu đất nông nghiệp phân thành nhiều thửa nhỏ, bán nền, xây dựng dựng đường nội bộ bê tông xi măng (BTXM), đường đá mi bụi, sử dụng đất nông nghiệp xây 42 căn nhà ở, 02 nhà yến kiên cố, vi phạm pháp luật về đất đai như:

Trường hợp của ông Trương Hùng Sơn: Khu đất có diện tích 19.281m2 tại xã Lình Huỳnh được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) số AĐ 021583, ngày 09/7/2007 cho ông Trương Hùng Sơn, mục đích sử dụng là đất nuôi trồng thủy sản. từ năm 2014 đến năm 2016 ông Sơn san lấp trên toàn bộ diện tích 19.281m2. Ngày 01/3/2017, ông Sơn nộp đơn xin tách thành 101 thửa; ngày 10/3/2017 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hòn Đất (viết tắt là Chi nhánh VPĐKĐĐ Hòn Đất) xác nhận đủ điều kiện để tách thành 101 thửa (gồm: 40 thửa diện tích 100m2; 55 thửa 103m2 – 200m2; 05 thửa 300m2 – 506m2; 01 thửa 6.115,2m2); ngày 15/3/2017 ông Sơn có đơn xin cấp đổi giấy CNQSDĐ; ngày 21/3/2017 Chi nhánh VPĐKĐĐ Hòn Đất xác nhận đủ điều kiện cấp đổi giấy CNQSDĐ. Ngày 18/4/2017 Sở TNMT ký cấp 101 giấy CNQSDĐ cho ông Sơn. Sau đó ông Sơn làm đường nội bộ bằng đá mi bụi. từ năm 2017 đến nay ông Sơn đã chuyển nhượng 88/101 thửa, các hộ mua đất xây dựng 21 căn nhà ở. từ năm 2017 đến nay UBND xã Lình Huỳnh chưa xử lý sai phạm về sự việc sử dụng sai mục đích sử dụng đất đối với các hộ dân là chưa đúng quy định.

Trường hợp của ông Trần Văn Lập: Khu đất có diện tích 9.917 m2 tại xã Lình Huỳnh được cấp Giấy CNQSDĐ số BA 154468 ngày 07/3/2011 cho ông Trần Văn Lập, mục đích sử dụng là đất nuôi trồng thủy sản. Ngày 28/4/2017 ông Lập nộp đơn xin tách thành 41 thửa; ngày 04/5/2017 Chi nhánh VPĐKĐĐ Hòn Đất xác nhận đủ điều kiện để tách 41 thửa (gồm: 38 thửa diện tích 99,8m2; 02 thửa 539,1m2; 01 thửa 5.005m2); ngày 10/5/2017 Chi nhánh VPĐKĐĐ Hòn Đất xác nhận đủ điều kiện cấp đổi giấy CNQSDĐ. Ngày 12/6/2017 Sở TNMT ký cấp 41 giấy CNQSDĐ cho ông Lập. Sau đó ông Lập làm đường nội bộ bằng đá mi bụi. từ thời điểm năm 2018 đến nay ông Lập đã chuyển nhượng 12/41 thửa, các hộ mua đất thi công 02 căn nhà để nuôi chim yến. Từ năm 2018 đến nay UBND xã Lình Huỳnh chưa xử lý sai phạm về sự việc sử dụng sai mục đích sử dụng đất đối với các hộ dân, là chưa đúng chuẩn mực.

Trường hợp của ông Quách Ngọc Thọ: Khu đất có diện tích 20.822m2 tại thị trấn Hòn Đất được cấp Giấy CNQSDĐ số BA 499513, ngày 18/9/2014, chỉnh lý biến động cho ông Quách Ngọc Thọ, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu ngày. Ngày 14/4/2017 ông Thọ nộp đơn xin tách thành 119 thửa; ngày 18/4/2017 Chi nhánh VPĐKĐĐ Hòn Đất xác nhận đủ điều kiện để tách 119 thửa (gồm: 115 thửa diện tích từ 110m2- 135m2; 02 thửa 167m2 – 210m2; 02 thửa 1.639m2 – 5.270m2); ngày 24/4/2017 ông Thọ có đơn xin cấp đổi giấy CNQSDĐ; ngày 03/5/2017 Chi nhánh VPĐKĐĐ Hòn Đất xác nhận đủ điều kiện cấp đổi giấy CNQSDĐ. Ngày 29/5/2017 Sở TNMT ký cấp 119 giấy CNQSDĐ cho ông Thọ. Đầu năm 2018 ông Thọ san lấp cát toàn bộ diện tích 20.822m2, sau đó làm đường đi nội bộ bằng BTXM diện tích 1.664m2. Từ năm 2018 đến nay Ông Thọ đã bán 116/119 thửa, các hộ mua đất đã xây 21 căn nhà kiên cố. Từ năm 2018 đến nay UBND thị trấn Hòn Đất chưa xử lý sai phạm về sự việc sử dụng sai mục đích sử dụng đất đối với các hộ dân, là chưa đúng chuẩn mực.

Kiểm tra trên hồ sơ 03 trường hợp trên thấy Chi nhánh VPĐKĐĐ Hòn Đất xác nhận đủ điều kiện để tách thửa và tham mưu Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh, Sở TNMT cho tách thửa đối với 03 trường hợp tuy không sai về trình tự, thủ tục những về thời gian cho phép tách thửa chưa thích hợp với quy định Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, gây khó khăn trong công tác quản lý đất đai tại địa phương.

Từ các sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Kiên Giang kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất (giai đoạn từ 2015 đến nay), với vai trò của người đứng đầu, người được phân công phụ trách nhưng thiếu đôn đốc, kiểm tra để chấn chỉnh, xử lý ngăn chặn kịp thời các vi phạm, tạo ra xảy ra những hạn chế, mặt không tốt, vi phạm như kết luận thanh tra đã nêu.

Thanh tra tỉnh Kiên Giang kiến nghị giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân là Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn vi phạm và một số cán bộ địa chính-xây.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/thanh-tra-ra-sai-pham-tach-so-hang-tram-lo-dat-thuy-san-o-kien-giang-123926.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm