Phú Yên xây đề án thành lập các phường thuộc thị xã Sông Cầu và thành lập thành phố Sông Cầu

Chia sẻ tin này:

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên vừa ban hành có có kế hoạch xây dựng đề án thành lập các phường thuộc thị xã Sông Cầu và thành lập thành phố Sông Cầu.

Theo đó, kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ, cách thức xây dựng đề án thành lập các phường thuộc thị xã Sông Cầu và thành lập thành phố Sông Cầu.

Cụ thể, Ủy ban nhân dân thị xã Sông Cầu phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở xây dựng dựng dựng và các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất các nội dung liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã GĐ 2023-2030 trên địa bàn thị xã Sông Cầu để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, hướng nhìn đến năm 2050.

Đồng thời tích hợp vào đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị thị xã Sông Cầu đến năm 2045 và các quy hoạch khác có liên quan.

Ủy ban nhân dân thị xã Sông Cầu phối hợp Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá các điều kiện, tiêu chuẩn đến năm 2023 và đề ra công đoạn thực hiện hoàn tất các điều kiện, tiêu chuẩn về thành lập phường, thành lập thành phố theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân thị xã Sông Cầu xây dựng dự thảo đề án, báo cáo Ban Thường vụ Thị ủy Sông Cầu xem xét, thống nhất để trình UBND tỉnh Phú Yên.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Phú Yên còn giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch này; làm đầu mối tham mưu UBND tỉnh liên hệ với Bộ Nội vụ để được giải thích, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong các bước xây dựng đề án; đề xuất, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết, xử lý các vấn đề bất cập, ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng đề án.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/phu-yen-xay-dung-de-an-thanh-lap-cac-phuong-thuoc-thi-xa-song-cau-va-thanh-lap-thanh-pho-song-cau-123092.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm