Diễn biến mới vụ đất ở không hình thành đơn vị ở tại Khánh Hòa

Chia sẻ tin này:

trong khi các cơ quan công dụng đang thực hiện các thủ tục điều chỉnh và loại bỏ vẻ bề ngoài đất ở không hình thành đơn vị ở, thì mới đây đã xuất hiện tin tức rao bán đấu giá tài sản liên quan đến đất ở không hình thành đơn vị ở tại một dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Ảnh minh họa

X lý vic bán đu giá tài sn liên quan đt không hình thành đơn v

Ngày 8/11, ông Nguyn Tn Tuân, Ch tch Ủy ban nhân dân tnh Khánh Hòa đã ch đo kim tra, x lý vic bán đu giá tài sn liên quan đến đt không hình thành đơn v ti một dự án trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ch tch Ủy ban nhân dân tnh Khánh Hòa giao S Tư pháp ch trì, phi hp vi các đơn v liên quan khn trương kim tra, làm rõ tin tức phn ánh ca cty C Phn Hoàn Cu Nha Trang.

Ông Tuân cũng giao S Tư pháp ch trì, phi hp vi các đơn v liên quan kp thi có bin pháp x lý theo thm quyn và đúng quy đnh ca pháp lut; báo cáo tham mưu các ni dung thuc thm quyn ca Ủy ban nhân dân tnh theo quy đnh.

Trưc đó, cty C Phn Hoàn Cu Nha Trang đã phát đi Công văn s 316/CV-HCNT-2023 v vic dng t chc đu giá tài sn liên quan đến đt không hình thành đơn v .

Ti văn bn này, công ty C Phn Hoàn Cu Nha Trang cho biết doanh nghip là ch đu tư d án Khu du lch và gii trí Nha Trang. Ngày 8/9/2023, Ủy ban nhân dân tnh Khánh Hòa đã ban hành công văn s 9074 v vic khn trương x lý đt không hình thành đơn v trên đa bàn tnh.

Theo đó, đ tránh các giao dch gây ra liên quan đến đt không hình thành đơn v trên đa bàn tnh Khánh Hòa, Ủy ban nhân dân tnh Khánh Hòa yêu cu các S, ban, ngành tiếp tc thông tin cho các đơn v trc thuc, t chc, cá nhân liên quan dng các th tc liên quan đến hình thc đt không hình thành đơn v cho đến khi mc đích s dng đt đưc điu chnh theo đúng quy đnh ca Lut Đt đai, không còn t ”đt không hình thành đơn v ở”.

công ty C Phn Hoàn Cu Nha Trang cho biết thêm, mc dù đã có ch đo ca Ủy ban nhân dân tnh Khánh Hòa ti văn bn nêu trên, nhưng bank TMCP Nam Á và công ty Đu giá Hp danh Cao Nguyên vn thông báo đu giá 75 tha đt ti d án có mc đích s dng đt là đt không hình thành đơn v .

công ty C Phn Hoàn Cu Nha Trang đ ngh cty Đu giá Hp danh Cao Nguyên tm dng thc hin đu giá tài sn liên quan đến hình thc đt không hình thành đơn v trong thi gian cty đang thc hin các th tc chuyn đi loại hình s dng đt theo ch trương ca Ủy ban nhân dân tnh Khánh Hòa.

Song song vi đó, Công ty C Phn Hoàn Cu Nha Trang cũng thông báo đến Ủy ban nhân dân tnh Khánh Hòa v s vic nói trên đ mong nhn đưc ý kiến ch đo t tnh.

Ảnh minh họa

Loi b hình thc đt không hình thành đơn v

Liên quan đến hiện tượng “đất ở không hình thành đơn vị ở”, mi đây Ủy ban nhân dân tnh Khánh Hòa đã ban hành quyết đnh v vic bãi b quyết đnh s 1911/QĐ-Ủy ban nhân dân ngày 15/07/2015 ca Ủy ban nhân dân tnh v vic cho phép Công ty TNHH Khu Nghng Bãi Dài chuyn mc đích s dng đt đ thc hin d án Khu Nghng Cam Ranh Flowers.

UBND tnh Khánh Hòa yêu cu Văn phòng Đăng ký Đt đai tnh thu hi, x lý Giy chng nhn quyn s dng đt (đt không hình thành đơn v ) đã cp cho Công ty TNHH Khu Nghng Bãi Dài. Đng thi Văn phòng Đăng ký Đt đai tnh thc hin chnh lý h sơ đa chính theo quy đnh.

UBND tnh Khánh Hòa cũng giao Cc thuế tnh Khánh Hòa x lý tin s dng đt theo quy đnh.

Mt trưng hp khác, UBND tnh Khánh Hòa cũng va ban hành quyết đnh bãi b quyết đnh s 2521/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 ca UBND tnh v vic cho phép Công ty C phn Đu tư du lch Hng Ngc Vit chuyn mc đích s dng đt thương mi dch v sang đt không hình thành đơn v ti d án Khu du lch Nha Trang Seahorse Resort & Spa ti lô D8a, Khu du lch Bc bán đo Cam Ranh, xã Cam Hi Đông, huyn Cam Lâm.

UBND tnh Khánh Hòa giao Văn phòng Đăng ký Đt đai tnh thc hin chnh lý h sơ đa chính, đng thi giao Cc thuế tnh Khánh Hòa x lý tin s dng đt theo quy đnh.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/dien-bien-moi-vu-dat-o-khong-hinh-thanh-don-vi-o-tai-khanh-hoa-124715.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm