Đề nghị dừng huy động vốn đầu tư cơ sở hạ tầng Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh

Chia sẻ tin này:

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa trình HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 9/12/2008 của HĐND tỉnh về sự huy động vốn đầu tư hạ tầng cơ sở Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh và Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 9/7/2014 của HĐND tỉnh về sự sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 9/12/2008 của HĐND tỉnh về sự huy động vốn đầu tư xây dựng dựng hạ tầng cơ sở Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.

Ảnh minh họa

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết thêm, việc ứng trước tiền thuê đất của nhà đầu tư tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh để đầu tư xây hạ tầng cơ sở tại Khu du lịch này được thực hiện trong GĐ 2006 – 2010.

lúc dự án đến thời hạn nộp tiền thuê đất, căn cứ thông tin nộp tiền thuê đất của Cục Thuế tỉnh, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành lựa chọn ghi thu ngân sách nhà nước, ghi chi trả nợ ngân sách cấp tỉnh và lập thủ tục thực hiện theo chuẩn mực.

tuy vậy, ngày 28/11/2022, Bộ Tài chính có Công văn số 1516/BTC-NSNN chỉ dẫn rằng: “Theo chuẩn mực tại Luật ngân sách Nhà nước năm 2015, Luật Quản lý nợ công, Nghị định số 163/NĐ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ chuẩn mực chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị định số 93/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 chuẩn mực về quản lý nợ chính quyền địa phương chuẩn mực về hình thức vay của chính quyền địa phương”.

Theo đó, chính quyền địa phương cấp tỉnh được phép vay để bù đắp bội chi ngân sách cấp tỉnh và vay để trả nợ gốc các khoản vay của chính quyền địa phương; kế hoạch vay hàng năm tối đa trong hạn mức dư nợ vay theo chuẩn mực tại khoản 6, Điều 7 của Luật Ngân sách Nhà nước và Điều 4, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ chuẩn mực chi tiết một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước và các Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với địa phương theo quy định tại Điều 74 Luật Ngân sách Nhà nước; thực hiện vay hàng năm tối đa trong phạm vi tổng mức vay đã được Quốc hội chọn lựa, Thủ tướng Chính phủ giao cho từng địa phương; hình thức vay của chính quyền địa phương.

Từ tình hình trên, việc tỉnh Khánh Hòa ứng trước tiền thuê đất để đầu tư cơ sở hạ tầng là chưa phù hợp với quy định tại Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý nợ công và các văn bản giải thích. Do đó, Bộ Tài chính đề nghị tỉnh Khánh Hòa rà soát để thực hiện đúng quy định hiện hành.

chính vì thế, UBND tỉnh Khánh Hòa trình HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 9/12/2008 của HĐND tỉnh về sự việc huy động vốn đầu tư cơ sở hạ tầng Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh và Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 9/7/2014 của HĐND tỉnh về sự việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 9/12/2008 của HĐND tỉnh về việc huy động vốn đầu tư thi công cơ sở hạ tầng Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.

sau khi HĐND tỉnh bãi bỏ Nghị quyết nêu trên, căn cứ số dư nợ tiền ứng trước tiền thuê đất tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh đang theo dõi tại ngân sách tỉnh, trong giai đoạn 2023 – 2025, UBND tỉnh sẽ xây dựng dự toán chi ngân sách địa phương, trong đó bố trí từ nguồn vốn đầu tư cải tiến và phát triển để hoàn trả tiền ứng trước tiền thuê đất cho các nhà đầu tư tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh trình HĐND tỉnh thông qua.

Căn cứ dự toán được HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh sẽ ban hành chọn lựa hoàn trả các nhà đầu tư theo quy định.

Nguồn theo: CafeLand.vn https://cafeland.vn/tin-tuc/de-nghi-dung-huy-dong-von-dau-tu-co-so-ha-tang-khu-du-lich-bac-ban-dao-cam-ranh-121413.html
Chia sẻ tin này:

Có thể bạn quan tâm